м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Координаційна рада у справах ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

Положення про координаційну раду у справах ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

(затверджено рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2021 № 185)

1. Координаційна рада у справах ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при виконавчому комітеті Сумської міської ради.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Сумської міської ради та виконавчого комітету Сумської міської ради, розпорядженнями Сумського міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними метою та завданнями Ради є:

3.1. Виявлення проблем ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю. Обговорення виявлених проблем з метою розроблення заходів щодо їх вирішення.

3.2. Координація діяльності інститутів громадянського суспільства, установ, фондів, що опікуються ветеранами війни та праці, особами з інвалідністю.

3.3.  Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду роботи, пов’язаного із наданням різних видів допомоги потребуючим громадянам.

4. Рада має право:

4.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

4.2. Надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

4.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію установ, організацій, які надають різні види допомоги ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю (за погодженням із ними).

4.4. Сприяти залученню благодійної допомоги, подавати структурним підрозділам Сумської міської ради пропозиції до програм соціального спрямування.

5. Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

6. Головою Ради є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який забезпечує організацію здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення, заступником голови Ради – заступник директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, секретарем консультативної ради – посадова особа департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради.

До складу Ради входять представники структурних підрозділів Сумської міської ради, інститутів громадянського суспільства та інші.

7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться в міру потреби, в тому числі і в режимі відеоконференції з використанням спеціальних програмних засобів, але не рідше ніж один раз на півріччя.

8. Засідання Ради проводить її голова, а за його відсутності – заступник голови.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На засідання Ради можуть бути запрошені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та незалежні експерти. Запрошені особи не мають права голосу.

10. На засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації (рішення) з питань, що належать до її компетенції.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Рішення Ради оформлюється протоколом засідання, що підписується головуючим на засіданні та секретарем.

12. Рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер  для  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, що опікуються ветеранами війни та праці, особами з інвалідністю.

Протокол від 30.11.2021