м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Консультативна рада ЧАЕС

Положення про консультативну раду з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(затверджене рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.03.2021 №  120)

1. Консультативна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – консультативна рада), є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Сумської міської ради.

2. Консультативна рада створюється виконавчим комітетом Сумської міської ради. До складу консультативної ради можуть входити представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

3. Головою консультативної ради є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який забезпечує організацію здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення, заступником консультативної ради – директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, секретарем консультативної ради – посадова особа департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради.

4. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Сумської обласної ради та Сумської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради, розпорядженнями Сумського міського голови, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями консультативної ради є:

5.1. Підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення нагальних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей, створення належних умов їх життєзабезпечення.

5.2. Врахування пропозицій громадських організацій, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при розробленні структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради програм територіальної громади.

5.3. Розроблення пропозицій до заходів щодо розв’язання житлових, комунально-побутових та інших соціальних проблем громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей.

5.4. Забезпечення постійного діалогу між виконавчим комітетом Сумської міської ради та громадськими організаціями, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань проведення спільних заходів, збереження злагоди в суспільстві.

6. Консультативна рада має право:

6.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.2. Надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Формою роботи консультативної ради є засідання, що проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

8. Засідання консультативної ради проводить її голова (у разі відсутності голови – заступник голови). Засідання консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від її складу.

9. На засідання консультативної ради можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та експерти за згодою (без права голосу).

10. На засіданнях консультативна рада схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Рішення консультативної ради є правомочним, якщо приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

11. Рішення консультативної ради оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем консультативної ради. Копії протоколів консультативної ради надаються головам міських громадських організацій, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та входять до складу консультативної ради.

12. Рішення консультативної ради носять рекомендаційний характер. Реалізація рішень консультативної ради може здійснюватися шляхом прийняття в установленому порядку рішень виконавчого комітету Сумської міської ради.

13. Контроль за реалізацією рішень консультативної ради здійснюється структурними підрозділами Сумської міської ради відповідно до компетенції.

14. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи консультативної ради здійснює департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Протокол від 10.06.2021

Протокол від 16.11.2021