м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Координаційна рада з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству

Положення про координаційну раду з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству

(затверджене рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 № 114)

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству (надалі – координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Сумської міської ради, що утворюється з метою координації заходів із питань сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.

1.2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», указами Президента України, рішеннями Сумської міської ради та виконавчого комітету Сумської міської ради, розпорядженнями міського голови міста Суми, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Діяльність координаційної ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав, інтересів.

1.4. До складу координаційної ради входять: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, до повноважень якого належить координація питань вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прокуратури, громадських об’єднань (за їх згодою).

2. Основні напрямки роботи координаційної ради

2.1. Забезпечення міжвідомчої співпраці органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків на території міста Суми.

2.2. Координація діяльності та взаємодії суб’єктів, визначених законодавством, що здійснюють заходи у сфері сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території міста Суми, щодо реалізації ними відповідних заходів.

2.3. Узгодження заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, спрямованих на  забезпечення комплексного підходу до подолання насильства, популяризацію сімейних цінностей, підвищення їх ефективності.

2.4. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці з питань запобігання насильству в сім’ї, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, визначення шляхів та способів їх вирішення.

2.5. Розгляд та узгодження пропозицій щодо потреби в утворенні в установленому порядку загальних чи спеціалізованих служб підтримки для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

2.6. Розроблення та/або розгляд пропозицій до проектів міських цільових програм, інших актів щодо реалізації державної політики з питань сім’ї,  рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

2.7. Координація проведення інформаційно-просвітницьких заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків на території міста Суми.

2.8. Співпраця з громадськими об’єднаннями, іноземними неурядовими організаціями, міжнародними організаціями та іншими заінтересованими особами, благодійними фондами при розробці та реалізації заходів і програм (проектів), спрямованих на популяризацію сімейних цінностей, попередження насильства в сім’ї і насильства за ознакою статі, та підтримка громадських ініціатив з цих питань.

2.9. Інші питання, визначені законодавством, для органів місцевого самоврядування, які потребують попереднього узгодження на предмет доцільності здійснення заходів у сфері сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

3. Права координаційної ради

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для діяльності координаційної ради інформацію від громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, правоохоронних та судових органів.

3.2. Створювати в разі потреби в установленому порядку тимчасові експертні комісії (робочі групи) для вирішення/узгодження питань, пов’язаних із діяльністю органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків на території міста Суми.

3.3. Залучати до участі в засіданнях заявників та осіб, які повідомили про факти вчинення домашнього насильства, представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які беруть участь у проведенні заходів з питань запобігання домашньому насильству і не входять до складу комісії.

3.4. Організовувати та проводити конференції, наради та семінари з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.5. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування та надання їх виконавчому комітету Сумської міської ради.

4. Організація координаційної ради

4.1. Координаційну раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, до повноважень якого належить координація питання вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.2. Формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться її головою або за його відсутності – заступником голови.

4.3. Засідання координаційної ради проводяться за рішенням голови по мірі необхідності, але не рідше, ніж двічі на рік.

4.4. Рішення координаційної ради є повноважним за присутності на засіданні простої більшості членів від її загального складу, приймаються більшістю голосів та оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються головою та секретарем. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.5. У разі персональних змін членів та секретаря координаційної ради або їх відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки входять до її складу за посадами.

4.6. Координаційна рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової інформації.

5. Прикінцеві положення

5.1. Члени координаційної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.2. Члени координаційної ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті її роботи.

5.3. Організаційне забезпечення діяльності координаційної ради здійснюється департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради.

5.4. Всі питання, що не врегульовані даним Положенням вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Протокол від 18.04.2019

Протокол від 14.11.2019

Протокол від 18.11.2021