м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Комітет доступності до об’єктів інфраструктури

Положення про міський комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

(затверджено рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2021 № 180)

 1. Міський комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при виконавчому комітеті Сумської міської ради з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням у Сумській міській територіальній громаді особам з інвалідністю (у тому числі по зору та тим, які пересуваються на кріслах колісних, а також дітям з інвалідністю) та іншим маломобільним групам населення (далі – маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).

2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, Сумського міського голови, рішеннями Сумської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комітету доступності є:

3.1. Забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-транспортної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території Сумської міської територіальної громади вимогам чинних будівельних норм.

3.2. Підготовка пропозицій структурним підрозділам Сумської міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських

і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації.

3.3. Надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення.

3.5. Розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення.

3.6. Сприяння ефективній взаємодії структурних підрозділів Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

3.7. Визначення наявності/відсутності обставин, що свідчать про відсутність безперешкодного доступу до власного або стороннього житла осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних та звернулися за цільовою грошовою компенсацією для набуття/заміни особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ.

4. Комітет доступності, відповідно до покладених на нього завдань, має право:

4.1. Залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів структурних підрозділів Сумської міської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів.

4.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Сумської міської ради інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію структурних підрозділів Сумської міської ради з питань, що належать до його компенсації.

4.4. Утворювати постійні та тимчасові робочі групи.

4.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів.

4.6. Проводити обстеження житла, яке набувається у власність напередодні набуття житла у власність, на предмет можливості/не можливості забезпечення до нього безперешкодного доступу та відповідність жилої площі приналежній особі з інвалідністю нормі, визначеній статтею 47 Житлового кодексу Української РСР.

4.7. Ініціювати перед міським головою та його заступниками проведення нарад та громадських слухань з питань, що належать до його компетенції.

4.8. Подавати структурним підрозділам Сумської міської ради, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії зі структурними підрозділами Сумської міської ради, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

6. Склад комітету доступності формується з числа представників структурних підрозділів Сумської міської ради, громадських організацій та фізичних осіб (за згодою).

Чисельність представників громадських організацій осіб з інвалідністю та фізичних осіб повинна становити не менше половини загальної чисельності членів комітету доступності.

Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником міського голови, до компетенції якого належать питання, щодо організації здійснення повноважень органів виконавчої влади у сферах архітектури, будівництва, державно-будівельного контролю.

Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою.

8. Формою роботи комітету доступності є засідання, які проводяться по мірі необхідності, в тому числі і в режимі відеоконференції з використанням спеціальних програмних засобів, за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності – заступника голови.

План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.

Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за пропозиціями його членів.

Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.

Засідання проводить голова комітету доступності, а у разі його відсутності – заступник голови.

9. Рішення комітету доступності (в тому числі план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету  доступності  у  п’ятиденний  строк   після   проведення   засідання  для

врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.

10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться міським головою або його заступниками з питань, що належать до компетенції комітету доступності.

11. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням офіційного сайту Сумської міської ради.

12. Koмітет доступностi щороку не менше одного разу на пiврiччя надає узагальнюючу iнформацiю та пропозицiї комітету доступностi при обласнiй державнiй адмiнiстрацiї.

Нормативні документи

Протоколи засідань